ورود ثبت نام

وارد اکانت خودتان بشوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

اکانت خودتان را ایجاد کنید

فیلد هایی که دارای علامت ( * ) هستند باید تکمیل شوند
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
آدرس پست الکترونیک *
تایید آدرس پست الکترونیک *
کد امنیتی *
jtemplate.ru - free extensions for joomla
یکشنبه, 29 دی 1398

اگهی مزایده عمومی نوبت اول

شهرداری گوجان در نظر دارد به استناد بند2صورتجلسه شماره37مورخ 1397/04/26 مجوز شورای اسلامی شهرگوجان با مشخصات و شرایط و قیمت پایه به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش قیر 85/100 اقدام نماید

 

 

مشخصات

تناژقیر

مبلغ به ریال براساس قیمت بورس نفت جی

آدرس موردمزایده

قیر85/100

120تن

2/152/800/000

شهرداری گوجان

 

 

 

 

 

 

شرایط مزایده:

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار است و به پیشنهادهای مشروط یا مبهم و ناقص و قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- در صورتیکه هر یک از برندگان اول، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- 107/640/000 ریال بابت ضمانت نامه شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 1699800086908بانک سپه گوجان به نام شهرداری واریز نمایید.

4-مبلغ کرایه حمل قیر از کارخانه تا محل تخلیه و 9% ارزش افزوده و هزینه نگهداری در انبار محل تخلیه به مبلغ پیشنهادی اضافه می گردد.

5- برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به ارائه ضمانت نامه و اسناد مثبته و عقد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت به ترتیب اولویت با نفر دوم قرارداد لازم منعقد خواهد شد.

6- در صورت داشتن شرایط مساوی برنده مزایده از طریق قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

7- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایستی مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 0104724425004 بانک صادرات شعبه گوجان واریز و با همراه داشتن فیش واریزی نسبت به دریافت اسناد اقدام نماید.

8- پرداخت هرگونه عوارض و مالیات متعلقه و مالیات بر ارزش افزوده و یا کسورات قانونی دیگر بعهده برنده مزایده می باشد.

9- هزینه های چاپ اگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده خواهد بود.

10- مدت ارائه مدارک مزایده به شهرداری از اخرین نشر اگهی به مدت 10روز کاری می باشد.